Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. TOEPASSING
 • Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Style-N en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 1. OFFERTES EN OPDRACHTBEVESTIGINGEN 
 • Na een intakegesprek wordt een vrijblijvende offerte gemaakt.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Style-N is ontvangen en geaccepteerd.
 • Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.
 1. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
 • Style-N bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vormgegeven.
 • Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen. 
 1. BETALING
 • Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
 • De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 december worden aangepast.
 • De tarieven zullen per 1 december van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen, indien hij zich niet kan verenigen met de tariefaanpassing.
 • Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Style-N.
 • Werkzaamheden zullen op basis van vaste tarieven of anders door middel van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat Style-N reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever en worden deze in de offerte gecommuniceerd.
 1. BETALINGSVOORWAARDEN
 • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Style-N haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
 1. AANSPRAKELIJKHEID 
 • Style-N heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. 
 • Style-N is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Style-N. Opdrachtgever is te allen tijde zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 • Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Style-N heeft gemeld.
 • Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Style-N of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Style-N afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
 • Elke aansprakelijkheid van Style-N voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 1. TEKORTKOMINGEN – AFSPRAKEN VERZETTEN
 • Style-N behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 • Onder overmacht met betrekking tot derden wordt in elk geval verstaan het niet naar behoren nakomen van toeleveranciers van Style-N, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen en gebrekkigheid van uitvoering van toeleveranciers van Style-N. Ook overheidsmaatregelen en storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten behoren tot overmacht.
 • Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Style-N gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 • Alle door Style-N geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 1. KLACHTENPROCEDURE
 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Style-N. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Style-N in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, zal Style-N de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11. TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle door Style-N te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.